Twarres

Wêr Bisto

  • 501 verschillende songteksten
  • Specialist op het gebied van Nederlandstalige songteksten
  • Geverifieerde songteksten

Wêr Bisto lyrics - Twarres

Doe’t ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d’r wer oan tink
Doe’t ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d’r wer oan tink
Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Oeh…
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn
Do bist net oars als leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, so asto bist
Datst dat dan wol efkes witst
Hjir bin ik
Hjir bin ik
Wêr bisto
Wêr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Hjir bin ik
Wêr bisto
Wêr bisto
It is te lang lyn
Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Eltse kear opnij